1. Algemene Verkoopsvoorwaarden
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.koffiemortier.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

2. Verkoper
Koffie Mortier heeft zijn maatschappelijke zetel te Zuidstationstraat 5, 9000 Gent en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0679.925.656.

Tefefoonnummer: +32 473 92 82 75
E-mailadres: pieter@koffiemortier.be


3. Toepassing
Koffie Mortier kan de verkoopsvoorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip aanpassen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Enkel de verkoopsvoorwaarden van Koffie Mortier zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de klant. Onze winkel wordt gehost op Mijn Webwinkel. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

4. Prijzen
De prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn alleen geldig op de dag van de bestelling. Koffie Mortier kan de prijzen van de artikelen te allen tijde wijzigen. Enkel de prijs vermeld op www.koffiemortier.be is bindend tussen de partijen.

De getoonde prijzen zijn exclusief verzendingskosten.

5. Betaalmogelijkheden
Voor betaling kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: betalingen via bancontact, paypal en kredietkaart. Voor geen van deze betaalmogelijkheden worden kosten aangerekend door Koffie Mortier aan de koper.
De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, via de voorvermelde betaalmogelijkheden.
Koffie Mortier heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de aan de koper geleverde goederen eigendom van Koffie Mortier.

6. Levering
De verzending vindt plaats binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling voor België. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Koffie Mortier kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending door de transportdienst. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven, omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld.
De goederen worden door Koffie Mortier slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Koffie Mortier zich ertoe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De koper verbindt zich ertoe zijn rekeningnummer na voorvermelde kennisgeving onverwijld aan Koffie Mortier over te maken, zodat Koffie Mortier de door de koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht van de koper aan de koper kan terugstorten. Koffie Mortier kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals vermeld aan Koffie Mortier over te maken.
De koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Koffie Mortier is generlei aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/ of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

7. Productbeschrijving
Koffie Mortier probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar wij garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud accuraat, volledig betrouwbaar of foutvrij zijn. Wij behouden ons het recht voor om fouten onjuistheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen. 
Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als wij gebruik maak van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.


8. Verlies en schade door verzending
Koffie Mortier kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doe er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming. In geval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur.

9. Overmacht
Koffie Mortier is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

10. Verzakingsrecht en retourneren
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan pieter@koffiemortier.be) dat hij/zij afziet van zijn/haar aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in perfecte en weder-verkoopbare staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele verpakking terug te zenden aan het hierna volgende adres:

Koffie Mortier
Zuidstationstraat 5
9000 Gent

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bezorgd. Koffie Mortier kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Koffie Mortier over te maken. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

11. Klachten
Wij hopen natuurlijk altijd dat onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via pieter@koffiemortier.be. Wij doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Wij doen er alles aan om de artikelen op de webshop www.koffiemortier.be zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen, berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien de klant twijfelt aan een bepaald artikel of verdere informatie wenst, kan deze steeds contact opnemen met Koffie Mortier. Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Wij doen onze uiterste best om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Koffie Mortier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

12. Herroepingsrecht
De koper kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u, onmiddellijk na levering, dit modelformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij annulatie betaalt Koffie Mortier binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de ongeopende teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

13. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen gelden voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of een geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel. De koper is ertoe gehouden Koffie Mortier te verwittigen wanneer de goederen verbreken vertonen via pieter@koffiemortier.be, voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. Koffie Mortier verbindt zich ertoe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.


14. Niet retourneerbare goederen
Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten. Goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding (bvb. koffie).


15. Privacy
Wanneer je een bestelling plaatst op onze webshop, heb wij natuurlijk je gegevens nodig. Door deze gegevens in te vullen op de website, geef je ons de toestemming om deze te gebruiken. Wij heb deze gegevens nodig om je bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor marketing en reclamedoeleinden. Wij houden je gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze beveiligde, niet-publieke database. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Je kan als koper ten alle tijde je gegevens opvragen of aanpassen. Hiermee respecteert Koffie Mortier de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

16. Eigendomsrecht
Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

17. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Gent hebben exclusieve bevoegdheid.

18. Totstandkoming van de verkoopovereenkomst
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij je bestelling bevestigen per mail en zodra wij voor je betalingstransactie met kredietkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

© 2020 - 2021 KOFFIE MORTIER | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore